Wyceny i pytania:

Kraków 662-855-231

Warszawa 796-123-462

Zakupy w internecie
Napisz do nas
Godziny otwarcia punktów:

Kraków Pn-Pt: 09:00 - 17:00

Warszawa Pn-Pt: 07:00 - 14:00

Telefony odbieramy do 20:00

Regulaminy

Wróć na stronę główną

Regulamin strony internetowej

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.centrumszkla.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.centrumszkla.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.centrumszkla.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.centrumszkla.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.centrumszkla.eu umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – Paweł Narloch wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą R24, adres siedziby: 31-589 Kraków, ul. Sołtysowska 12i/72, adres do doręczeń: 03-287 Warszawa,ul. Leona Berensona 55a/221, NIP: 5542507821, REGON: 121357100, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro(małpka)centrumszkla.eu, tel. (+48)662-855-231.
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. korzystanie z Newslettera,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro(małpka)centrumszkla.eu
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro(małpka)centrumszkla.eu
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.centrumszkla.eu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.centrumszkla.eu Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.centrumszkla.eu, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.centrumszkla.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin Zamówień

Ogólne warunki sprzedaży i instalacji szkła.

 1. Oferta sprzedaży jest przygotowywana na podstawie zapytania Klienta i traktowana jako wstępna nieobligatoryjna kalkulacja wykonana dla standardowego, uśrednionego wyrobu.
 2. Ostateczna wycena zostanie przekalkulowana po pomiarze obiektu i wizji lokalnej.
 3. Do rozliczenia finansowego obowiązują kwoty brutto.
 4. VAT 8% obowiązuje wyłącznie przy skorzystaniu z usługi MONTAŻU i rozliczeniu wystawianym na osobę prywatną zgodnie z PKWU.45.42.13-00.00, w przeciwnym wypadku VAT wyniesie 23%
 5. Koszt pomiaru zależny jest od strefy, w której będzie wykonywany.
 6. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówienia, zaliczka nie jest zwracana.
 7. Zamówienie na szkło poniżej jednego metra kwadratowego liczone jest jako pełny metr.
 8. Istnieje możliwość dobrania grafiki ze strony www.fotolia.pl lub www.shutterstock.com. Klient jest zobowiązany dokonać zakupu we własnym zakresie albo zlecić to R24 za dodatkową opłatą w wysokości jednorazowego kosztu zakupu zdjęcia.
 9. Przy opracowaniu zlecenia (wizualizacjach) bazujemy na grafice wybranej przez Klienta. Pierwsza wizualizacja (dopasowanie wzoru bez ingerencji w grafikę) oraz ewentualna jej korekta po ocenie przez Klienta są bezpłatne. W przypadku wykonania wizualizacji z ingerencją w wybrane zdjęcie (np. klonowanie, dorabianie, retusz itp) koszt usługi uzależniony jest od czasu poświęconego na taką pracę i wynosi on 90,00 PLN/h pracy grafika.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po wpłacie zaliczki: tj. 50% wartości brutto zlecenia na wskazane konto Wykonawcy.
 11. Termin realizacji zamówienia na szkło niehartowane wynosi do 21 dni liczonych od dnia uiszczenia wymaganej zaliczki lub/i pisemnej akceptacji (przez Klienta) wizualizacji (grafika / kolor). Termin realizacji zamówienia na szkło hartowane wynosi średnio 21 dni.
 12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą akceptacji projektu (wizualizacji) przez Klienta i jest traktowane jako akceptacja ogólnych warunków sprzedaży i instalacji szkła przez R24.
 13. Anulowanie zamówienia po jego przyjęciu do realizacji wiąże się z koniecznością uiszczenia 100% ceny i jest traktowane jak zamówienie zrealizowane.
 14. W przypadku zmian w specyfikacji lub/i wymiarach po dokonanym pomiarze u Klienta, R24 zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty. W przypadku zmiany wymiarów szkła po przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zobowiązuje się dopłacić 100% wartości zamówienia zmienionych elementów.
 15. W przypadku uzgodnienia wizyty monterów i braku możliwości zainstalowania szkła w uzgodnionym terminie (z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym również w przypadku braku zapłaty za towar) Klient zobowiązuje się pokryć koszty dodatkowe w tym również koszty dodatkowego dojazdu w wysokości 300,00 PLN a termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.
 16. W przypadku braku możliwości zainstalowania szkła z przyczyn leżących po stronie R24 wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 14 dni (szkło niehartowane) lub/i 21 dni (szkło hartowane) bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z instalacją szkła czy transportem. Jeśli niezainstalowane szkło stanowi mniej niż 50 % całego zamówienia Klient zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej
 17. zapłaty za towar, co zostanie odnotowane w protokole.

 18. Do całkowitej zapłaty wyrób pozostaje własnością R24 (zgodnie z art. 589 kc)
 19. Warunki zapłaty za towar:
  • opłata 50 % wartości zamówienia brutto (płatne przelewem na podstawie sporządzonego kosztorysu po pomiarze)
  • pozostałej wartości zamówienia: płatne przelewem lub gotówką – najpóźniej przed rozpoczęciem usługi instalacji/montażu szkła.

W przypadku nie dochowania terminów płatności, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin, Politykę prywatności oraz warunki sprzedaży i instalacji wyrobów ze szkła.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych. Administratorem danych jest firma Remonty 24 Paweł Narloch z siedzibą 31-589 Kraków ul. Sołtysowska 12i/72 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz Art. 6 pkt 1 lit. B ) i C ) RODO). Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, upustach, rabatach oraz innych materiałów promocyjnych i reklamowych i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

© CentrumSzkla.eu 2018 Projekt i realizacja: Damtox
Top Umów pomiar Pytania, Wyceny, Zamówienia
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... Akceptuję